Budova České školní Inspekce

nátěry oken, malby

Vila Franze Petschky v Ústí nad Labem

Na základě kontraktu s Českou školní inspekcí, jsme realizovali obnovu výmalby a štukové výzdoby v objektu Petschkovy vily.

Dále jsme zde realizovali repase a obnovu nátěrů 18 kusů okenních křídel a rámů.

Vila je zapsána v Ústředním seznamu, jako kulturní památka, tudíž jsme museli respektovat „nevratnou hodnotu“ jak vnitřní štukové výzdoby, tak konstrukcí oken.

Památkové hodnoty paláce spočívají v dochování neobvykle rozsáhlé řady autentických konstrukcí, detailů a prvků s vysokou vypovídací schopností o stavebně historické genezi dotčeného městského objektu. Mezi památkově hodnotné konstrukce jednoznačně a neoddělitelně náleží veškeré kamenné a dřevěné konstrukce (např. konstrukce krovu,
fasády, schody, terasy aj. i zděné konstrukce se zachovanými souvrstvími. Všechny dochované historické konstrukce a detaily tvoří základ historické i konstrukční hodnoty domu, kterou dále představuje tradiční materiálová skladba, způsob řemeslného opracování i vysoký stupeň dochování jednotlivých historických konstrukcí, detailů a prvků stavební
výbavy (okna, dveře, obklady stěn atd.), včetně jejich povrchových úprav a barevnosti.
Všechny tyto aspekty zvyšují estetickou hodnotu objektu i tvoří jeden ze základních pilířů památkových hodnot stavby, které lze spatřovat zejména v hodnotách hmotného pramene s vysokou výpovědní hodnotou o dobovém stavitelství, konstrukčních řešeních, metodách zpracování stavebního materiálu, ale i ve výpovědní hodnotě o samotném historickém vývoji stavby.
Pravidelná údržba oken je základním předpokladem pro prodloužení jejich funkčnosti a životnosti.

GRANCOLOR, s.r.o. / Petzchkova vila

GRANCOLOR, s.r.o. / výmalba schodiště

GRANCOLOR, s.r.o. - Petzchkova vila

GRANCOLOR, s.r.o. / renovace nátěrů oken